فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

384. موقعیت خطرناک

صاحب السلطان کراکب الاسد: یغبط بموقعه، و هو أعلم بموضعه
ملازم و ندیم سلطان، همچون کسی است که بر شیر سوار باشد؛ مردم به موقعیت او غبطه می خورند، در حالی که خودش بهتر می داند در چه وضعیتی (خطرناک) قرار دارد. (380)

385. رابطه امیران

الصق بذوی المرؤات و الاحساب و أهل البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم أهل النجدةُ و الشجاعة و السخاء و السماخة، فأنهم جماع من الکرم، و شعب من العرف
به مالک اشتر نوشت: روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل، و خانواده های صالح و خوش سابقه برقرار کن، و پس از آن مردمانی که دارای بزرگواری و دلاوری و سخاوت و اهل گذشتند رابطه برقرار ساز که آن ها کانون کرم و شعبه هایی از خوبی هستند. (381)

386. شرایط حاکم

لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام، و أمامة المسلمین الخیل... و لا المعطل للسنة فیهلک الامة
شایسته نیست کسی که حاکم بر ناموس و خون و غنایم و احکام مسلمانان و متصدی رهبری مسلمانان است بخیل باشد و یا کسی که به سنت (پیامبر) عمل نکند و در نتیجه، امت را به نابودی کشاند. (382)