فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

383. کارمندانی چنین انتخاب کن!

یا مالک توخ منهم أهل التجریة و الحیاء، من أهل البیوتات الصالحة و القدم فی الاسلام المتقدمة، فأنهم أکرم اخلاقا، و أصح أعراضا، و أقل فی المطامع اشراقاً، و أغلب فی عواقب الامور نظراً
ای مالک! کارمندانی را که اهل تجربه و شرم و حیا و از خانواده های صالح که در اسلام پیشگام ترند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنها کریم تر و خانواده شان پاک تر و کم طمع تر و در سنجش عواقب امور بیناترند. (379)

384. موقعیت خطرناک

صاحب السلطان کراکب الاسد: یغبط بموقعه، و هو أعلم بموضعه
ملازم و ندیم سلطان، همچون کسی است که بر شیر سوار باشد؛ مردم به موقعیت او غبطه می خورند، در حالی که خودش بهتر می داند در چه وضعیتی (خطرناک) قرار دارد. (380)

385. رابطه امیران

الصق بذوی المرؤات و الاحساب و أهل البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة ثم أهل النجدةُ و الشجاعة و السخاء و السماخة، فأنهم جماع من الکرم، و شعب من العرف
به مالک اشتر نوشت: روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل، و خانواده های صالح و خوش سابقه برقرار کن، و پس از آن مردمانی که دارای بزرگواری و دلاوری و سخاوت و اهل گذشتند رابطه برقرار ساز که آن ها کانون کرم و شعبه هایی از خوبی هستند. (381)