فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

377. ادای فضیلت

من کتاب له ألی أهلا البصرة -: مع أنی عارف... و لذی النصیحة حقه
نامه ای از آن حضرت ره اهل بصره: من فضیلت هر کسی از شما را که خیر خوه و خیر اندیش است ادا می کنم. (374)

5 - حکومت و فرمانروایان و صفات فرمانروا

378. اسرا حکومتداری

من کتابه للاشتر -: ثم انظر فی حال کتابک، فول علی أمورک خیرهم، و اخصص رسائلک التی تدخل فیها مکائدک و أسرارک بأجمعهم لوجوه صالح الاخلاق ممن لا تبطره الکرامة، فیجتری بها علیک فی خلاف لک بحضرة ملا، و لا تقصر به الغفلة عن ایراد مکاتبات عمالک علیک، و اصدار جواباتها علی الصوب عنک
امام علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر فرمودند: به وضع مأمورین خود رسیدگی کن و کارهای خود را به دست نیکان آنان بسپار! نامه هایی را که نقشه ها و اسرارت را در بردارد به دست کسی بسپار! نامه هایی را که نقشه ها و اسرارت را در بردارد به دست کسی بسپار که در فضایل اخلاقی از همه شایسته تر باشد. کسی باشد که احترامت به وی او را مغرور نسازد و در مخالفت با تو در حضور دیگران گستاخ نگردد. کسی باشد که غفلت تو موجب نشود که گزارش فرمانداران و نمایندگانت و نامه های آنان را به تو ندهد و جواب شایسته که مناسب توست برای آنان صادر نکند. (375)