فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

341. عظمت محبت علی علیه السلام

لو أحبنی جبل لتهافت..
اگر کوهی مرا دوست بدارد درهم فرو ریزد. (338)

342. آسانی مرگ دنیا در قیاس با آخرت

موتات الدنیا أهون علی من موتات الاخره
مرگ های دنیا، برای من از مرگ های آخرت آسان تر است. (339)

343. نظر امام علیه السلام نسبت به دنیا

أنا کاب الدنیا لوجهها، و قادرها بقدرها، و ناظرها بعینها
من این جهان را به دور انداخته ام و چهره اش را به خاک مالیده ام و آن را درست اندازه گیری کرده ام و به حقیقت آن بینا هستم. (340)