فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

340. علم غیب در روزگار بعدی

سیأتی علیکم من بعی زمان لیس فیه شی ء أخفی من الحق، و لا أظهر من الباطل.. و لا فی البلاد شی ء أنکر من المعروف، و لا أعرف من المنکر! پس از من روزگاری بر شما فرا خواهد رسید که در آن زمان چیزی پنهان تر از حق و چیزی آشکارتر از باطل نیست... و در شهرها چیزی ناپسندتر از کار نیک و پسندیده تر از کار زشت وجود ندارد. (337)

341. عظمت محبت علی علیه السلام

لو أحبنی جبل لتهافت..
اگر کوهی مرا دوست بدارد درهم فرو ریزد. (338)

342. آسانی مرگ دنیا در قیاس با آخرت

موتات الدنیا أهون علی من موتات الاخره
مرگ های دنیا، برای من از مرگ های آخرت آسان تر است. (339)