فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

328. سرور اهل فجور

أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار
من رئیس و رهبر مومنانم و مال دنیا رئیس و سرور اهل فجور و بدکاران است. (325)

329. رد ستایش ستایشگران

قد کرهت أن یکون جال فی ظنکم أنی أحب الاطراء و استماع الثناء و لست - بحمد الله - کذلک
خوش ندارم که حتی در ذهن شما خطور کند که من مدح و ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت می برم، و بحمد الله چنین نیستم. (326)

330. من اینگونه ام!

أنی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم، سیماهم سیما الصدیقین، و کلامهم کلام الابرار.... لا یستکبرون و لا یعلون، و لا یغلون و لا یفسدون
من از آن مردمی هستم که سرزنش هیچ سرزنش گری آنان را از راه خدا باز نمی دارد. سیمایشان سیمای راستان است و گفتارشان گفتار نیکان... نه گردن فرازی می کنند، نه برتری می جویند، نه کینه در دل می پرورند و نه فساد می انگیزند. (327)