فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

2 - توصیف علی و زمانش

328. سرور اهل فجور

أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار
من رئیس و رهبر مومنانم و مال دنیا رئیس و سرور اهل فجور و بدکاران است. (325)

329. رد ستایش ستایشگران

قد کرهت أن یکون جال فی ظنکم أنی أحب الاطراء و استماع الثناء و لست - بحمد الله - کذلک
خوش ندارم که حتی در ذهن شما خطور کند که من مدح و ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت می برم، و بحمد الله چنین نیستم. (326)