فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

327. یگانگی امام با رسول

أنا من رسول الله کالضوء من الضوء، و الذراع من العضد
یگانگی من با رسول خدا همچون نوری است روشنی یافته از نوری دیگر و همچون یگانگی ساعد و بازو. (324)

2 - توصیف علی و زمانش

328. سرور اهل فجور

أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الفجار
من رئیس و رهبر مومنانم و مال دنیا رئیس و سرور اهل فجور و بدکاران است. (325)