فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

326. تشبیه خاندان رسالت

نحن النمرقُة الوسطی، بها یلحق التالی، و ألیها یرجع الغالی
ما خاندان رسالت همانند بالشی هستیم در میانه (که از دو سوی به آن تکیه می کنند آن کس که وامانده سرانجام خود را به آن می رساند و آن کس که پیشی گرفته است عاقبت به سوی آن برمی گردد. (323)

327. یگانگی امام با رسول

أنا من رسول الله کالضوء من الضوء، و الذراع من العضد
یگانگی من با رسول خدا همچون نوری است روشنی یافته از نوری دیگر و همچون یگانگی ساعد و بازو. (324)

2 - توصیف علی و زمانش