فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

325. رابطه علی (ع) با پیامبر (ص)

قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصةُ. وضعنی فی حجره... و ما وجد لی کذبُة فی قول، و خطلة فی فعل
شما موقعیت و رابطه مرا با رسول خدا صلی الله علیه و آله از جهت خویشاوندی نزدیک و مقام و منزلت اختصاصی می دانید، او مرا در اتاق خویش می نشاند، آن حضرت صلی الله علیه و آله هیچ دروغی در سخن از من نشنید و خطایی در کاری از من نیافت. (322)

326. تشبیه خاندان رسالت

نحن النمرقُة الوسطی، بها یلحق التالی، و ألیها یرجع الغالی
ما خاندان رسالت همانند بالشی هستیم در میانه (که از دو سوی به آن تکیه می کنند آن کس که وامانده سرانجام خود را به آن می رساند و آن کس که پیشی گرفته است عاقبت به سوی آن برمی گردد. (323)

327. یگانگی امام با رسول

أنا من رسول الله کالضوء من الضوء، و الذراع من العضد
یگانگی من با رسول خدا همچون نوری است روشنی یافته از نوری دیگر و همچون یگانگی ساعد و بازو. (324)