فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

323. عترت پیامبر

فی توصیف عترة النبی صلوات الله علیهم: - هم أزمة الحق، و أعلام الدین و ألسنه الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهیم العطاش
در توصیف خاندان محمد صلی الله علیه و آله فرمود: آنان زمامداران حق و پیشتازان دین و زبان های صدق اند، آنان را در بهترین و مناسب ترین مقام قرآنی که دارند تلقی نمایید و وارد شوید به آنان مانند ورود شتران تشنه به چشمه سارهای گوارا. (320)

324. دعوت به خدا

ناظر قلب البیب به یبصر أمده، و یعرف غوره و نجده داع دعا، و راع رعی، فاستجیبوا للداعی، و اتبعوا الراعی
انسان عاقل با چشم دل، غایت و هدف نهایی خود را می بیند و فراز و نشیب و پایین و بالای زندگی خود را می شناسد، دعوت کننده را و پیروی کنید از پیروی کنید از پیشوایان. (321)

325. رابطه علی (ع) با پیامبر (ص)

قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصةُ. وضعنی فی حجره... و ما وجد لی کذبُة فی قول، و خطلة فی فعل
شما موقعیت و رابطه مرا با رسول خدا صلی الله علیه و آله از جهت خویشاوندی نزدیک و مقام و منزلت اختصاصی می دانید، او مرا در اتاق خویش می نشاند، آن حضرت صلی الله علیه و آله هیچ دروغی در سخن از من نشنید و خطایی در کاری از من نیافت. (322)