فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

317. چراغی در تاریکی

مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمة، یستضی ء به من ولجها
مثل من میان شما مانند چراغ در تاریکی است آن کس که به حیطه روشنایی آن داخل شود از نور آن برخوردار گردد. (314)

318. امر اهل بیت

أن أمرنا صعب مستصعب، لا یحمله ألا عبد مومن امتحن الله قلبه للایمان
قطعی است که امرها (اهل بیت) سخت است و بس دشوار، آن را تحمل نمی کند مگر مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش نموده است. (315)

319. خواسته حضرت علی (ع)

نسأل الله منازل الشهداء، و معایشة السعداء، و مرافقُة الانبیاء
از خداوند، منزلت شهیدان و همزیستی با نیک بختان و همراهی با پیامبران را مسألت داریم. (316)