فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

306. قیاس امت با آل محمد (ص)

لا یقاس بأل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامة احد، و لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً: هم اساس الدین، و عماد الیقین. ألیهم یفی ء الغالی، و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایُة، و فیهم الوصیة و الوراثة؛ الان اذ رجع الحق ألی أهله و نقل ألی منتقله!
کسی که از این امت را با آل محمد صلی الله علیه و آله مقایسه نتوان کرد و کسانی که ریزه خوار نعمت آل محمدند، با آن ها برابر نخواهند بود، آنان اساس دینند و ارکان یقین، غلو کننده به سوی آنان باز گردد و عقب مانده باید به آنان ملحق شود. ویژگی های ولایت از آنان است و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و وراثت او در میان آنان است، هم اکنون حق به اهلش علی علیه السلام بازگشت و دوباره به جایی که از آنجا منتقل شده بود باز گردیده است. (303)

307. کوه های استوار دین

هم اهل البیت موضع سره، و لجأ أمره، و عیبةُ علمه، و موئل حکمه، و کهوف کتبه، و جبال دینه، بهم أقام انحناء ظهرة، و أذهب ارتعاد فرائصه
آنان (خاندان نبوت) نگهدارنده اسرار خدا و ملجا و پناه دستورات اویند، آنان خزینه علم و مرجع احکام و پناهگاه کتاب ها و کوه های استوار دینند، به وسیله آنان خمیدگی کمر دین راست و لرزش های اندام اسلام زایل می گردد. (304)

308. توصیف خاندان محمد (ص)

عقلوا الدین عقل و عایة و رعایُة، لا عقل سماع و روایة
خاندان محمد صلی الله علیه و آله دین را شناختند؛ شناختی توأم با دانایی و عمل، نه آن که فقط بشنوند و بازگو کنند. (305)