فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

304. گنج های خداوندی

فیهم کرائم القرآن الایمان ، و هم کنوز الرحمن. أن نطقوا صدقوا، و أن صمتوا لم یسبقوا
آیات کریمه قرآن در شأن و منزلت اهل بیت علیه السلام نازل شده است و آن ها گنج های علوم خداوند رحمان هستند، اگر سخن بگویند راست اس و اگر سکوت کردند از آن ها سفت گرفته نشود. (301)

305. همراه با ائمه

أنظروا أهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم، و اتبعوا أثرهم، فلن یخرجوکم من هدی، و لن یعیدو کم فی ردی، فان لبدوا فالبدوا و أن نهضوا فانضوا. و لا تسبقو هم فتضلوا، و لا تتأخروا عنهم فتهلکوا
به خاندان پیامبرتان بنگرید و همراه آنان باشید به هر سمتی که گام بر می دارند، شما هم به همان سمت گام بردارید؛ زیرا آن ها هرگز شما را از راه راست خارج نمی کنند و به سستی باز نمی گردانند. پس اگر سکوت کردند شما هم سکوت کنید و اگر قیام کردند شما هم قیام کنید و از آن ها پیشی نگیرید که گمراه خواهید شد و از آنان عقب نمانید که هلاک خواهید شد. (302)

306. قیاس امت با آل محمد (ص)

لا یقاس بأل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامة احد، و لا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً: هم اساس الدین، و عماد الیقین. ألیهم یفی ء الغالی، و بهم یلحق التالی و لهم خصائص حق الولایُة، و فیهم الوصیة و الوراثة؛ الان اذ رجع الحق ألی أهله و نقل ألی منتقله!
کسی که از این امت را با آل محمد صلی الله علیه و آله مقایسه نتوان کرد و کسانی که ریزه خوار نعمت آل محمدند، با آن ها برابر نخواهند بود، آنان اساس دینند و ارکان یقین، غلو کننده به سوی آنان باز گردد و عقب مانده باید به آنان ملحق شود. ویژگی های ولایت از آنان است و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و وراثت او در میان آنان است، هم اکنون حق به اهلش علی علیه السلام بازگشت و دوباره به جایی که از آنجا منتقل شده بود باز گردیده است. (303)