فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

303. مقام امامت

فرض الله... الامانات نظاماً للامة، و الطاعة تعظیما للامامة
خداوند،امانت پیشوایی را برای نظام امت، و اطاعت را برای بزرگداشت مقام امامت واجب کرد. (300)

304. گنج های خداوندی

فیهم کرائم القرآن الایمان ، و هم کنوز الرحمن. أن نطقوا صدقوا، و أن صمتوا لم یسبقوا
آیات کریمه قرآن در شأن و منزلت اهل بیت علیه السلام نازل شده است و آن ها گنج های علوم خداوند رحمان هستند، اگر سخن بگویند راست اس و اگر سکوت کردند از آن ها سفت گرفته نشود. (301)

305. همراه با ائمه

أنظروا أهل بیت نبیکم فالزموا سمتهم، و اتبعوا أثرهم، فلن یخرجوکم من هدی، و لن یعیدو کم فی ردی، فان لبدوا فالبدوا و أن نهضوا فانضوا. و لا تسبقو هم فتضلوا، و لا تتأخروا عنهم فتهلکوا
به خاندان پیامبرتان بنگرید و همراه آنان باشید به هر سمتی که گام بر می دارند، شما هم به همان سمت گام بردارید؛ زیرا آن ها هرگز شما را از راه راست خارج نمی کنند و به سستی باز نمی گردانند. پس اگر سکوت کردند شما هم سکوت کنید و اگر قیام کردند شما هم قیام کنید و از آن ها پیشی نگیرید که گمراه خواهید شد و از آنان عقب نمانید که هلاک خواهید شد. (302)