فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

-1 امامت

303. مقام امامت

فرض الله... الامانات نظاماً للامة، و الطاعة تعظیما للامامة
خداوند،امانت پیشوایی را برای نظام امت، و اطاعت را برای بزرگداشت مقام امامت واجب کرد. (300)

304. گنج های خداوندی

فیهم کرائم القرآن الایمان ، و هم کنوز الرحمن. أن نطقوا صدقوا، و أن صمتوا لم یسبقوا
آیات کریمه قرآن در شأن و منزلت اهل بیت علیه السلام نازل شده است و آن ها گنج های علوم خداوند رحمان هستند، اگر سخن بگویند راست اس و اگر سکوت کردند از آن ها سفت گرفته نشود. (301)