فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش چهارم: امامت

-1 امامت

303. مقام امامت

فرض الله... الامانات نظاماً للامة، و الطاعة تعظیما للامامة
خداوند،امانت پیشوایی را برای نظام امت، و اطاعت را برای بزرگداشت مقام امامت واجب کرد. (300)