فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

272. مبعوث شدن پیامبر

بعث الله سبحانه محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم... مأخوذاً علی النبین میثاقه، مشهورة سماته
خداوند سبحان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله برای انجام و عده خویش و اتمام اصل نبوت مبعوث نمود پیامبری با علامات مشهور. (269)

273. خصایل نیک پیامبر (ص)

بعث الله محمداً صلی الله علیه و آله شهیدا، و بشیرا و نذیرا، خیر البریة طفلا و أنجبها کهلا، و اطهر المتطهرین شیمة، و أجود المستمطرین دیمة
خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله را شاهد و بشارت دهنده و تهدید کننده مبعوث فرمود. پیامبری که در دوران طفلی بهترین مردم و در دوران بزرگسالی نجیب ترین مردم و از حیث اخلاق پاکترین پاکان و از حیث عطا سخی ترین اشخاصی بود که مورد توقع جود و احسان بوده اند. (270)

274. سرچشمه روشنایی و روشنی بخش تاریکی ها

اختاره من شجرة الانبیاء، و مشکاة الضیاء، و ذوابُة العلیاء، و سره البطحاء و مصابیح الظلمة، و ینابیع الحکمة
خداوند سبحان پیامبر را برگزید از درخت نسل پیامبران و چراغدان نور و پیشانی عظمت و مرکز مکه و چراغ های روشنگر تاریکی ها و سرچشمه های حکمت. (271)