فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

266. روزگار مبعوث شدن پیامبر

أن الله سبحانه بعث محمداً صلی الله علیه و آله بالحق حین دنا من الدنیا الانقطاع، و أقبل من الاخرةء الاطلاع، و أظلمت بهجتها بعد اشراق، و قامت بأهلها علی ساق. و خشن منها مهاد، و أزف منها قیاد، فی انقطاع من مدتها، و اقترب من أشراطها و تصرم من أهلها
خداوند سبحان، محمد صلی الله علیه و آله را به حق به پیامبر مبعوث فرمود، در حالی که دنیا رو به پایان بوده و آخرت برای احاطه و اشراف روی آورده و شکوفایی دنیا پس از روشنایی آن رو به تاریکی نهاده بود. و آن دنیا برای اهل خود با شدت و مشقت ها رویاروی شده زمانش رو به زوال و شرایط فنا و نابودی آن نزدیک گشته بود و (بعثت پیامبر) هنگامی بود که دنیا از اهلش در حال بریدن بود. (263)

267. توصیف روزگار پیامبر

بعثه حین لا علم قائم؛ و لا منار ساطع، و لا منهج و اضح
خداوند سبحان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به پیامبری برانگیخت، در آن هنگام نه نشانه ای از دین برپا بود و نه چراغی روشنگر و نه طریق و مسیری واضح. (264)

268. امین وحی الهی و خاتم رسولان

أمین وحیه، و خاتم رسله، و بشیر رحمته و نذیر نقمته
امین وحی و خاتم رسولان او بود و بشارت دهنده رحمت و ترساننده از عذاب او. (265)