فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

263. روزگار لغزش و گناه

أرسله علی حین فترة من الرسل، و هفوة عن العمل، و غباوة من الامم
خداوند سبحان او را در فاصله ای از پیامبر و در دوران لغزش جوامع از عمل و جهل و کودنی امت ها فرستاد. (260)

264. حکمت برگزیده شدن محمد

أن الله بعث محمداً صلی الله علیه و آله و سلم نذیراً للعالمین، و أمیناً علی التنزیل، و أنتم معشر العرب علی شر دین، و فی شردار، منیخون بین حجارة خشن، و حیات صم، تشربون الکدر، و تاکلون الجشب، و تسفکون دماءکم، و تقطعون أرحامکم. الاصنام فیکم منصوبة، و الاثام بکم معصوبة
همانا خداوند متعال، محمد صلی الله علیه و آله را تبلیغ کننده بر عالمیان و امین برای فرستادن قرآن و رسالت، مبعوث نمود. در آن حال شما گروه عرب دارای بدترین دین بودید و در بدترین جامعه زندگی می کردید.
شما در میان سنگ های سخت و مارهای ناشنوا سکنی داشتید، آب های تیره می آشامیدند و غذای خشن می خوردید و خون های یکدیگر را می ریختند و از خویشاوندان خود قطع رابطه می نمودید، بت ها در میان شما (برای پرستش) نصب شده و گناهان و انحراف ها سخت به شما بسته بود. (261)

265. عمل بر طبق راه پیامبران

اعملوا، رحمکم الله، علی أعلام بینة، فالطریق نهج یدعو ألی دار السلام
ای مردم! خدا رحمتتان کند! به نشانه های آشکاری که خداوند در برابرتان قرار داده عمل کنید که راهی واضح و روشن است و شما را به سرای آسایش (یعنی در بهشت) دعوت می کند. (262)