فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

262. وصف پیامبران

فی صفةُ الانبیاء -: فاستودعهم فی أفضل مستودع، و أقرهم فی خیر مستقر... حتی أفضت کرامة الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله، فأجرجه من أفضل المعادن منبتاً، و أعز، الارومات مغرساً؛ من الشجرة التی صدع منها .نبیاءه، و انتجب منها أمناء عترته خیر العتر، و أسرته خیر الاسر، و شجرته خیر الشجر، نبتت فی حرم؛ و بسقت فی کرم؛ لها فروع طوال، و ثمر لا ینال
آنان پیامبران را در برترین و دیعتگاه به ودیعت نهاد و در بهترین قرار گاه تثبیت فرمود تا آن گاه که کرامت خداوندی سبحانه و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله منتهی گشت آن وجود مقدس را از برترین معادن رویاننده و عزیزترین اصول و ریشه ها برای کاشتن بیرون آورد. از آن درختی که خداوند آن را بشکافته و پیامبرانش را از آن بیرون آورده و امنای خود را از آن برگزیده است، عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بهترین عترت هاست و دودمانش بهترین دودمان ها و درختش بهترین درخت ها که در حرم روییده شده و به رشد رسیده است در کرم و مجد و شرف برای آن درخت شاخهایی است بلند و ثمری است غیر قابل وصول. (259)

263. روزگار لغزش و گناه

أرسله علی حین فترة من الرسل، و هفوة عن العمل، و غباوة من الامم
خداوند سبحان او را در فاصله ای از پیامبر و در دوران لغزش جوامع از عمل و جهل و کودنی امت ها فرستاد. (260)

264. حکمت برگزیده شدن محمد

أن الله بعث محمداً صلی الله علیه و آله و سلم نذیراً للعالمین، و أمیناً علی التنزیل، و أنتم معشر العرب علی شر دین، و فی شردار، منیخون بین حجارة خشن، و حیات صم، تشربون الکدر، و تاکلون الجشب، و تسفکون دماءکم، و تقطعون أرحامکم. الاصنام فیکم منصوبة، و الاثام بکم معصوبة
همانا خداوند متعال، محمد صلی الله علیه و آله را تبلیغ کننده بر عالمیان و امین برای فرستادن قرآن و رسالت، مبعوث نمود. در آن حال شما گروه عرب دارای بدترین دین بودید و در بدترین جامعه زندگی می کردید.
شما در میان سنگ های سخت و مارهای ناشنوا سکنی داشتید، آب های تیره می آشامیدند و غذای خشن می خوردید و خون های یکدیگر را می ریختند و از خویشاوندان خود قطع رابطه می نمودید، بت ها در میان شما (برای پرستش) نصب شده و گناهان و انحراف ها سخت به شما بسته بود. (261)