فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

257. پاکی معنوی

،تأس بنبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه أسوة لمن تأسی، و عزاء لمن تعزی
پیروی کن از پیامبرت که پاک و پاکیزه تر از همه مخلوقات خدا بود، برای هر کسی که بخواهد پیروی از کمالات نماد در آن وجود مقدس است عالی ترین کمال برای تبعیت. و مهم ترین نسبت برای هر کسی که انتساب به او را بخواهد (254)

258. فرمان بردن از پیامبر و اولیای امر

اما بعد، فقد بعثت الیکم عبداً من عبادالله، لا ینام أیام الخوف، فاسمعوا له، و أطیعوا أمره فیما طابق الحق، فانه سیف من سوف الله
بعد از حمد و ثنا، من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزگار بیم و هراس نخوابد، از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید؛ زیرا این مدر شمشیری از شمشیرهای خداوندی است. (255)

259. پایان بخش وحی

أرسه علی حین فترة من الرسل، و تنازع من الالسن، فقفی، به الرسل، و ختم به الوحی .
خداوند او را در دورانی خالی از پیامبران و در دوران اختلاف در عقاید و سخنان فرستاد و او را در آخر پیامبران قرار داد و وحی را با نوبت او ختم فرمود. (256)