فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

256. مایه کمال دین

افضت کرامة الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً،... لها فروع طوال؛ و ثمر لا ینال: فهو امام من اتقی، و بصیره من اهتدی،... سنته الرشد، و کلامه الفصل، و حکمه العدل
با کرامت خداوند سبحان مقام پیامبری به محمد صلی الله علیه و آله رسید. پس آن حضرت را از بهترین خاندان برکشید... درخت دودمان او را به شاخه هایی است بلند و برافراشته و دست کسی به میوه آن نرسد. او پیشوای پرهیزگاران است و دیده ره یافتگان.. رفتارش میانه روی و اعتدال است و طریقه اش راهنمایی و هدایت، سخنش حق را زا باطل خدا سازد و داوری اش به عدل و داد است. (253)

257. پاکی معنوی

،تأس بنبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه أسوة لمن تأسی، و عزاء لمن تعزی
پیروی کن از پیامبرت که پاک و پاکیزه تر از همه مخلوقات خدا بود، برای هر کسی که بخواهد پیروی از کمالات نماد در آن وجود مقدس است عالی ترین کمال برای تبعیت. و مهم ترین نسبت برای هر کسی که انتساب به او را بخواهد (254)

258. فرمان بردن از پیامبر و اولیای امر

اما بعد، فقد بعثت الیکم عبداً من عبادالله، لا ینام أیام الخوف، فاسمعوا له، و أطیعوا أمره فیما طابق الحق، فانه سیف من سوف الله
بعد از حمد و ثنا، من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزگار بیم و هراس نخوابد، از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید؛ زیرا این مدر شمشیری از شمشیرهای خداوندی است. (255)