فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

255. سرانجام اختیار کردن دینی جز اسلام

ارسله بحجه کافیه، و موعظه شافیه، و دعوده متلافیه، أظهر به الشرائع المجهوله، و قمع به البدع المدخوله، و بین به الاحکام المفصوله. فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته، و تنفصم عروته، و تعظم کبوته و یکن مابه الی الحزن الطویل و العذاب الوبیل
خداوند، پیامبر صلی الله علیه و آله را با دلیلی بسنده و اندرزی شفابخش و دعوتی جبران کننده فرستاد، به وسیله او شریعت ها و قوانین الهی ناشناخته مانده را آشکار ساخت و بدعت های نادرست را نابود کرد و احکام قطعی را بیان نمود. پس هر که دینی جز اسلامی اختیار کند بدبختی اش محقق است و دستگیره اش گسیخته و به سر در آمدنش سخت و فرجامش اندوه طولانی و عذاب شدید است. (252)

256. مایه کمال دین

افضت کرامة الله سبحانه و تعالی الی محمد صلی الله علیه و آله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً،... لها فروع طوال؛ و ثمر لا ینال: فهو امام من اتقی، و بصیره من اهتدی،... سنته الرشد، و کلامه الفصل، و حکمه العدل
با کرامت خداوند سبحان مقام پیامبری به محمد صلی الله علیه و آله رسید. پس آن حضرت را از بهترین خاندان برکشید... درخت دودمان او را به شاخه هایی است بلند و برافراشته و دست کسی به میوه آن نرسد. او پیشوای پرهیزگاران است و دیده ره یافتگان.. رفتارش میانه روی و اعتدال است و طریقه اش راهنمایی و هدایت، سخنش حق را زا باطل خدا سازد و داوری اش به عدل و داد است. (253)

257. پاکی معنوی

،تأس بنبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله فان فیه أسوة لمن تأسی، و عزاء لمن تعزی
پیروی کن از پیامبرت که پاک و پاکیزه تر از همه مخلوقات خدا بود، برای هر کسی که بخواهد پیروی از کمالات نماد در آن وجود مقدس است عالی ترین کمال برای تبعیت. و مهم ترین نسبت برای هر کسی که انتساب به او را بخواهد (254)