فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

252. نشانه قیامت

جعل محمداً صلی الله علیه و آله علما للساعه
خدایی بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله را نشانه قیامت قرار داده است. (249)

253. واسطه از بین رفت گمراهی ها

اهل الارض یومئذ ملل متفرقه، و أهواء منتشره، و طرائق متشتتة، بین مشبه لله بخلقه، أو ملحد فی اسمه، أو مشیر الی غیره، فهذا هم به من الضلالُة
در آن روزگاران که خداوند ذوالجلال خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله را برانگیخت، مردم روی زمین مللی پراکنده و اقوامی با تمایلات متفرق در پیچاپیچ طرق درهم و برهم سرگردان و حیرت زده بودند، گروهی از آنان خدا را تشبیه به مخلوقاتش می کردند و گروهی دیگر در اسماء مقدسش الحاد می ورزیدند، جمع دیگری با نام های الهی اشاره به موهومات و موجودات پست می نمودند. خداوند سبحان آنان را به وسیله پیامبر اکرم از گمراهی نجات داد. (250)

254. حجت های خداوند

بعث الله رسله بما خصهم به من وحیه، و جعلهم حجة له علی خلقه، لئلا تجب الحجُة لهم بترک الاعذار الیهم، فدعا هم بلسان الصدق الی سبیل الحق
خداوند، پیامبران خود را با آنچه از وحی خود به آنان اختصاص داده بود مبعوث گردانید و ایشان را بر مخلوقات خویش و دلیل خود قرار داد تا آن ها
(یعنی مخلوقات) نتوانند نبودن حجت را وسیله عذر آوردن خود (به آگاه نبودنشان از او امر و نواهی الهی) قرار دهند، آن گاه خداوند با زبانی راستگو (یعنی زبان پیامبران) ایشان را به راه حق دعوت کرد. (251)