فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

236. پیامبر زداینده شبهات

اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالدین المشور، و العلم المأثور، و الکتاب المسطور، و النور الساطع، و الضیاء اللامع، و الامر الصادع، ازاحة للشبهات، و احتجاجا بالبینات، و تحدیرا بالایات
گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست، او را با دین بلند آواز و نشانه برگزیده و کتاب نوشته و نور درخشان و پرتو تابان و فرمان آشکار و آشکار کننده حق از باطل فرستاد، تا شبهات را بزداید و با دلیل و برهان حجت آوری کن و با آیات هشدارشان دهد. (233)

237. پزشک امت

رسول الله صلی الله علیه و آله طبیب دوار بطبه، قدا حکم مراهمه، و أحمی مواسمع، یضع ذلک حیث الحاحة الیه
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پزشکی است سیار که با طب خویش همواره به گردش می پردازد و مرهم ها را به خوبی آماده ساخته و به هنگام نیاز آنها را به کار می برد. (234)

238. نشانه رستاخیز

ان الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعة، و مبشرا بالجنةُ، و منذرا بالعقوبه
همانا خداوند محمد صلی الله علیه و آله را نشانه رستاخیز قرار داد و نوید دهنده بهشت و بیم دهنده از کیفر. (235)