فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

232. هدایت کننده انسان ها

اصطفی سبحانه من ولده (أی آدم) أنبیاء أخذ علی الوحی میثاقهم، و علی تبلیغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أکثر خلقه عهدالله ألیهم فجهوا حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله، و واتر ألیهم أنبیاه لیستأدو هم میثاق فطرته

233. برترین آفریده

اختار آدم علیه السلام، خیرة" من خلقه، و جعله اول جبلته
خدای بزرگ آدم را از میان آفریدگانش برگزید و او را نخستین و برترین آفریدگانش قرار داد. (230)

234. وصف عیسی (ع)

فی صفة عیسی علیه السلام -: لم تکن له زوجة تفتنه، و لا ولد یحزنه، و لا مال یلفته
در وصف عیسی علیه السلام می فرماید: نه همسری داشت که او را به فتنه در افکند، نه فرزندی که غمگینش سازد و نه مالی که او را به خود مشغول گرداند. (231)