فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

231. وظیفه پیشوای عادل

ان الله تعالی فرض علی أئمه العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره
خداوند بر پیشوایان عدالت مقرر فرموده است که شأن و اندازه خود را در حد مردم ناتوان تنظیم نمایند تا بینوایی مستمندان آنان را گرفتار درد و اندوه مهلک نسازد. (229)

بخش سوم: نبوت

232. هدایت کننده انسان ها

اصطفی سبحانه من ولده (أی آدم) أنبیاء أخذ علی الوحی میثاقهم، و علی تبلیغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أکثر خلقه عهدالله ألیهم فجهوا حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فیهم رسله، و واتر ألیهم أنبیاه لیستأدو هم میثاق فطرته