فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

221. سفارش به کارگزاران

أنصفوا الناس من أنفسکم، و اصبروا لحوائجهم فانکم حزان الرعیة، و وکلاء ألامة، و سفراء الائمة
امام علی علیه السلام در نامه ای خطاب به کارگزارانش چنین فرمود: ما بین مردم و خودتان انصاف بورزید و به برآوردن نیازهای آنان تحمل نمایید؛ زیر شما خزانه داران رعیت هستید و وکلای امت و سفیران پیشوایان. (219)

222. توصیه به عدالت

استعمل العدل، و احذر العسف و الحیف، فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو ألی السیف
عدل و دادگری را به کار بند، و از روز گویی و ستمگران برحذر باش؛ زیرا زور گویی ملت را به جلای وطن وا می دارد و ستم مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند. (220)

223. توصیه علی (ع) به یکی از کارگزارانش

آس بینهم فی اللحظة و النظرة و الاشارة و التحیة، حتی لا یطمع العظماء فی حیفک، و لا ییاس الضعفاء من عدلک
امیرمؤمنان علی علیه السلام در نامه ای خطاب به کارگزاران خویشتن چنین فرمودند: ما بنی همه افراد رعیت در نگاه گذار و نگرش دقیق و اشاره و درود گفتن تساوی برقرار کن تا بزرگان طمع در ظلم تو نکنند و ناتوانان از دادگری تو مأیوس نشوند. (221)