فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

216. نتیجه عدل

بالسیرة العادله یقهر المناوی
با روش عدل دشمن شکست می یابد و از میان می رود. (214)

217. قضاوت بی عدالت

لیس من العدل القضاء علی الثقة بالظن
قضاوتی که به حدس و گمان متکی باشد از روی عدل و داد نیست. (215)

218. عدل شریف تر از بخشش

سئل علیه السلام: أیهما أفضل: العدل، أو الجود؟
فقال علیه السلام: العدل یضع الامور مواضعها، والجود یخرجها من جهتها. العدل سائس عام، و الجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما و أفضلهما
از حضرتش پرسیدند: دادگری بهتر است یا بخشندگی؟
فرمود: دادگری هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد و بخشش آنها را از جای خود بیرون می کند و عدل نگهبان همه مردم است و بخشندگی به افراد مخصوص بهره می دهد. بنابراین عدل شریف تر و برتر است. (216)