فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

215. بردبار عادل

الذی عظم حلمه فعفا، و عدل فی کل ما قضی
خدایی که بردباری اش زیاد است و می بخشد و در آن چه حکم کرده، عدالت را رعایت نموده است. (213)

216. نتیجه عدل

بالسیرة العادله یقهر المناوی
با روش عدل دشمن شکست می یابد و از میان می رود. (214)

217. قضاوت بی عدالت

لیس من العدل القضاء علی الثقة بالظن
قضاوتی که به حدس و گمان متکی باشد از روی عدل و داد نیست. (215)