فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

214. دادگری حق

ما کان قوم قط فی غض نعمة من عیش فزال عنهم ألا بذنوب اجتر حوها، لان الله لیس بظلام للعبید
هرگز نعمت و رفاه زندگی از مردمی گرفته نشد، مگر به سبب گناهانی که مرتکب شدند؛ چرا که خداوند به بندگانش ستم نمی کند. (212)

215. بردبار عادل

الذی عظم حلمه فعفا، و عدل فی کل ما قضی
خدایی که بردباری اش زیاد است و می بخشد و در آن چه حکم کرده، عدالت را رعایت نموده است. (213)

216. نتیجه عدل

بالسیرة العادله یقهر المناوی
با روش عدل دشمن شکست می یابد و از میان می رود. (214)