فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

213. دادگری واقعی

الذی صدق فی میعاده، و ارتفع عن ظلم عباد0 و قام بالقسط فی خلقه، و عدل علیهم فی حکمه
خدایی است که در وعده خویش راستگوست و بالاتر از آن است که به بندگانش ستم کند و در میان آفریدگانش به عدل رفتار کرده و در حکم خویش با آن ها دادگری کرده است. (211)

214. دادگری حق

ما کان قوم قط فی غض نعمة من عیش فزال عنهم ألا بذنوب اجتر حوها، لان الله لیس بظلام للعبید
هرگز نعمت و رفاه زندگی از مردمی گرفته نشد، مگر به سبب گناهانی که مرتکب شدند؛ چرا که خداوند به بندگانش ستم نمی کند. (212)

215. بردبار عادل

الذی عظم حلمه فعفا، و عدل فی کل ما قضی
خدایی که بردباری اش زیاد است و می بخشد و در آن چه حکم کرده، عدالت را رعایت نموده است. (213)