فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش دوم: عدل و عدالت

212. عدل چیست

لما سئل عن العدل -: العدل أن لا تتهمه
امام علیه السلام در پاسخ به این پرسش که عدل چیست؟فرمود: عدل، آن است که خدا را متهم نکنی. (210)

213. دادگری واقعی

الذی صدق فی میعاده، و ارتفع عن ظلم عباد0 و قام بالقسط فی خلقه، و عدل علیهم فی حکمه
خدایی است که در وعده خویش راستگوست و بالاتر از آن است که به بندگانش ستم کند و در میان آفریدگانش به عدل رفتار کرده و در حکم خویش با آن ها دادگری کرده است. (211)