فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

211. عجب از این آدم!

جعل لکم اسماعا لتعی ما عناها، و أبصاراً لتجلو عن عشاها خداوند به شما دو گوش داد تا آن چه را به آن ها مربوط می شود دریافت کنند و دو چشم داد تا از نابینایی به در آیند. (209)

بخش دوم: عدل و عدالت

212. عدل چیست

لما سئل عن العدل -: العدل أن لا تتهمه
امام علیه السلام در پاسخ به این پرسش که عدل چیست؟فرمود: عدل، آن است که خدا را متهم نکنی. (210)