فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

210. بخشش خدا

اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم، و یتکلم بلحم، و یسمع بعظم، و یتنفس من خزم
از این انسان تعجب کنید و پند بگیرید! با پیه نگاه می کند، با گوشت حرف می زند، با استخوان می شنود و از شکافی (بینی) نفس می کشد! (208)

211. عجب از این آدم!

جعل لکم اسماعا لتعی ما عناها، و أبصاراً لتجلو عن عشاها خداوند به شما دو گوش داد تا آن چه را به آن ها مربوط می شود دریافت کنند و دو چشم داد تا از نابینایی به در آیند. (209)

بخش دوم: عدل و عدالت