فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

182. سعی و کوشش در عبادت

لیس فی أطباق السماء موضع اهاب، الا و علیه ملک ساجد، اوساعت حافد، یزدادون علی طول الطاعة بربهم علماً، و تزداد عزة ربهم فی قلوبهم
در هیچ یک از طبقات آسمانی جایی به اندازه جای پوستینی وجود ندارد که در آن فرشته ای در حال سجده نباشد و یا با سعی و کوشش (به دنبال کار) شتابد، با اطاعت فراوان به علم و یقین خویش می افزایند و عزت و سلطنت پروردگار در دل هایشان افزوده می شود. (182)

183. وصف فرشتگان الهی

جعلهم الله فیما هنالک أهل الأمانة علی وحیه، و حملهم ألی المرسلین و دائع امره و نهیه
خداوند متعال آن فرشتگان را در آن جایگاه صفحات مقدس ملکوتی که هستند، امین وحی خود قرار داده و به وسیله آنان امانت های امر و نهی خود را بر رسولانش رسانده است. (183)

184. فرشته تحذیر

أن لله ملکاً ینادی فی کل یوم: لدوا للموت، و اجمعوا للفناء، و ابنوا للخراب!
همانا خدا را فرشته ای دارد که هر روز ندا در می دهد: برای مرگ بزایید و برای نابودی گرد آورید و برای ویرانی بسازید! (184)