فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

180. فرشتگان شیفته عبادت

وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته، و قطعهم الایقال به الی الوله ألیه، و لم تجاوز رغباتهم ما عنده الی ما عند غیر قد ذاقوا حلاوة معرفته، و شربوا بالکاس الرویة من محبته
حقایق ایمان، میان ایشان و شناخت خدا پیوند داده است و یقینشان به وجود او، آنها را شیفته و سرگشته او کرده است. شیرینی معرفت او را چشیده اند و از جام محبت او سیراب گشته اند. (180)

181. نظارت فرشتگان

اعلموا، عباد الله! أن علیکم رصداً من أنفسکم، و عیوناً من جوار حکم، و حفاظ صدق یحفظون أعمالکم، وعدد أنفاسکم، لا تسترکم منهم ظلمُة لیل داج، و لا یکنکم منهم باب ذو رتاج
بدانید ای بندگان خدا! که دیده بانی از وجود شما و جاسوسانی از اعضای بدن شما و نگهبانان صادقی بر شما گماشته شده اند که اعمال شما و شمار نفس هایتان را ثبت می کنند. نه سیاهی شب تار (اعمال) شما را از دید آنها پوشیده می دارد و نه دروازه محکم و بسته، شما را از آنان مخفی می کند. (181)

182. سعی و کوشش در عبادت

لیس فی أطباق السماء موضع اهاب، الا و علیه ملک ساجد، اوساعت حافد، یزدادون علی طول الطاعة بربهم علماً، و تزداد عزة ربهم فی قلوبهم
در هیچ یک از طبقات آسمانی جایی به اندازه جای پوستینی وجود ندارد که در آن فرشته ای در حال سجده نباشد و یا با سعی و کوشش (به دنبال کار) شتابد، با اطاعت فراوان به علم و یقین خویش می افزایند و عزت و سلطنت پروردگار در دل هایشان افزوده می شود. (182)