فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

166. تقدیر الهی

المقدر لجمیع الامور بلا رویة و لا ضمیر
آفریننده است با سنجش دقیق برای همه کائنات بدون اندیشه و مفاهیم درونی. (166)

167. نامعلومی سرنوشت

رب مستقبل یوماً لیس بمستدبره ومغبوط فی أول لیله، قامت بوا کیه فی آخره
چه بسا کسی که روز به زندگی روی آورده؛ اما شب آن روز را ندیده، و بسا کسانی که در آغاز شب به او رشک برده اند؛ اما در پایان شب بر مرگ او گریسته اند. (167)

168. آرزوی بهترین تقدیر

استودع الله دینک و دنیاک و اساله خیر القضاء لک فی العاجلُة و الاجلة و الدنیا و الاخرُة
دین و دنیای تو را به خدا می سپارم و از او می خواهم که در حال و آینده در دنیا و آخرت بهترین سرنوشت را برای تو در نظر بگیرد. (168)