فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

164. تقدیر و تدبیر

تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر کارها و چاره جویی ها در برابر تقدیرات الهی خوار می گردد. تا آن حد که گاه چاره جویی انسان موجب هلاک او می گردد. (164)

165. فرمان های محکم حق

أمره قضاء و حکمة، و رضاه أمان و رحمة، یقضی بعلم، و یعفو بحلم
فرمان خداوند بر مبنای قضا و حکمت، و رضای او موجب آمال و رحمت است حکم او بر مبنای علم، و منشأ عفو او هم است. (165)

166. تقدیر الهی

المقدر لجمیع الامور بلا رویة و لا ضمیر
آفریننده است با سنجش دقیق برای همه کائنات بدون اندیشه و مفاهیم درونی. (166)