فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

156. سپاس تقدیر الهی

الحمد الله علی التقدیر حتی تکون الافُة فی التدبیر
ستایش می کنم خدا را در برابر چیزی که قضایش به آن متعلق گشته و به هر فعلی که مقدر فرموده و مرا به شما مبتلا ساخته است. (156)

157. آفت در تدبیر

یغلب المقدر علی التقدیر حتی تکون الافة فی التدبیر
قدر الهی بر تدبیر پیروز شود تا آن جا که آفت در تدبیر باشد. (157)

158. مصدر قضا و قدرها

أان صبت علیهم المصائب لجؤوا الی الاستجازة بک، علماً بان أزمة الامور بیدک، و مصادرها عن قضائک
اگر مصیبت های روزگار بر سر اولیاء الله تاختن آورد، پناهندگی به تو جویند؛ زیرا می دانند که زمام همه امور به دست تو است و صدور آن ها از مقام قضای تو. (158)