فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

150. پاداش شکیبایی

أن صبرت جری علیک القدر و انت مأجحور، و ان جزعت جری علیک القدر و أنت مازور
اگر شیکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری و اگر بی تابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکاری. (150)

151. ظاهر نیکوی روزگار

ما قال الناس لشی ء(طوبی له) الا و قد خبأ له الدهر یوم سوء مردم درباره هیچ چیزی نگویند: خوشا آن مگر این که روزگار برای آن (ظاهر خوش نما) روز نامبارکی پنهان کرده باشد. (151)

152. تغییر قضا با صدق و خلوص

فلما رای الله صدقنا أنزل بعدونا الکبت، و أنزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملقیاً و متبوئاً أوطانه
وقتی که خداوند صدق و خلوص ما را دید، دشمن ما را به ذلت و خواری نشاند و پیروزی را بر ما فرستاد. تا آن گاه که اسلام مانند شتری که گردن بر زمین بنهد و حالت تسلیم به خود بگیرد، استقرار یافت و در جایگاه های خود عقول و دل های مسلمانان) جای گیر شد. (152)