فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

4. قضا و قدر

150. پاداش شکیبایی

أن صبرت جری علیک القدر و انت مأجحور، و ان جزعت جری علیک القدر و أنت مازور
اگر شیکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری و اگر بی تابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکاری. (150)

151. ظاهر نیکوی روزگار

ما قال الناس لشی ء(طوبی له) الا و قد خبأ له الدهر یوم سوء مردم درباره هیچ چیزی نگویند: خوشا آن مگر این که روزگار برای آن (ظاهر خوش نما) روز نامبارکی پنهان کرده باشد. (151)