فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

149. خرسندی و ناخرسندی خداوند

اعلموا أنه لن یرضی عنکم بشی ء سخطه علی من کان قبلکم، و لمن یسخط علیکم بشی ء رضیه ممن کان قبلکم
بدانید که خداوند به کاری از ملت های قبل ناخرسند بوده هرگز برای شما خشنود نمی شود و کاری که باری گذشتگان خشنود بوده هرگز برای شما ناخرسند نخواهد شد. (149)

4. قضا و قدر

150. پاداش شکیبایی

أن صبرت جری علیک القدر و انت مأجحور، و ان جزعت جری علیک القدر و أنت مازور
اگر شیکیبایی ورزی حکم و قدر خداوند بر تو رفته است و پاداش داری و اگر بی تابی کنی تقدیر الهی بر تو جاری است و گناهکاری. (150)