فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

148. مالک همه چیز

کل مالک غیره مملوک.
هر مالکی، جز خداوند مملوک است. (148)

149. خرسندی و ناخرسندی خداوند

اعلموا أنه لن یرضی عنکم بشی ء سخطه علی من کان قبلکم، و لمن یسخط علیکم بشی ء رضیه ممن کان قبلکم
بدانید که خداوند به کاری از ملت های قبل ناخرسند بوده هرگز برای شما خشنود نمی شود و کاری که باری گذشتگان خشنود بوده هرگز برای شما ناخرسند نخواهد شد. (149)

4. قضا و قدر