فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

147. حاضر بودن هر غایبی نزد خدا

کل عیب عندک شهادة.
هر غیبی برای تو شهود است. (147)

148. مالک همه چیز

کل مالک غیره مملوک.
هر مالکی، جز خداوند مملوک است. (148)

149. خرسندی و ناخرسندی خداوند

اعلموا أنه لن یرضی عنکم بشی ء سخطه علی من کان قبلکم، و لمن یسخط علیکم بشی ء رضیه ممن کان قبلکم
بدانید که خداوند به کاری از ملت های قبل ناخرسند بوده هرگز برای شما خشنود نمی شود و کاری که باری گذشتگان خشنود بوده هرگز برای شما ناخرسند نخواهد شد. (149)