فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

146. علم خدا در وضف نگنجد

اشهد أنه عدل عدل، و حکم فصل.
گواهی می دهم که خداوند دادگری است که به عدل رفتار می کند و حاکم داوری است که حق باطل را از هم جدا می سازد. (146)

147. حاضر بودن هر غایبی نزد خدا

کل عیب عندک شهادة.
هر غیبی برای تو شهود است. (147)

148. مالک همه چیز

کل مالک غیره مملوک.
هر مالکی، جز خداوند مملوک است. (148)