فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

143. نه زاده و نه زاییده شد

لم یلد فیکون مولوداً، و لم یولد فیصیر محدوداً
نه زاده است تا در نتیجه خود زاده کسی دیگر باشد و نه زاده کسی است تا در نتیجه محدود باشد. (143)

144 معنی آفرینندگی خدا

الخالق لا بمعنی حرکُة و نصب.
آفریننده است نه به این معنا که کار آفریدنش با حرکت و فعالیت و رنج و زحمت همراه باشد. (144)

145. شنوایی حق

و کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات؛ و یصمه کبیها، و یذهب عنه ما بعد منها
هر شنوایی، جز او، آواهای ظریف را نمی شنود و صداهای شدید نیز گوشش را کر می کند و صداهای دور دست را نمی تواند بشنود. (145)