فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

142. نه درون چیزها و نه بیرون آن ها

لم یقرب من الاشیاء بالتصاق، و لم یبعد عنها بافتراق
نزدیکی او به چیزها به نحو چسبیدن به آن ها نیست و دوری اش از آن ها به گونه جدا شدن نمی باشد. (142)

143. نه زاده و نه زاییده شد

لم یلد فیکون مولوداً، و لم یولد فیصیر محدوداً
نه زاده است تا در نتیجه خود زاده کسی دیگر باشد و نه زاده کسی است تا در نتیجه محدود باشد. (143)

144 معنی آفرینندگی خدا

الخالق لا بمعنی حرکُة و نصب.
آفریننده است نه به این معنا که کار آفریدنش با حرکت و فعالیت و رنج و زحمت همراه باشد. (144)