فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

140. آفریننده بی همتا

الخالق من غیر رویةُ.
آفریننده است، بی آن که اندیشه و تدبر کند. (140)

141. وجودی جدا و پیوسته

لم یحلل فی الاشیاء فیقال: هو کائ، و لم ینأ عنها فیقال: هو منها بائن
در اشیاء حلول نکرده، تا در نتیجه گفته شود او در آن ها وجود دارد و از آن ها دور نگشته، تا گفته شود او از آن ها جداست. (141)

142. نه درون چیزها و نه بیرون آن ها

لم یقرب من الاشیاء بالتصاق، و لم یبعد عنها بافتراق
نزدیکی او به چیزها به نحو چسبیدن به آن ها نیست و دوری اش از آن ها به گونه جدا شدن نمی باشد. (142)